За проекта

INTENSE - От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа

Какво искаме да постигнем с INTENSE?
Растящата икономика и желанието на хората за по-добър живот създадоха благоприятни обстоятелства за бързото развитие на жилищно строителство в Централна и Източна Европа през последните години. Както и силното търсене на нови жилища на достъпна цена обикновено са водещи при бързото и евтино строителство без достатъчно изолация или със евтини материали и бъдеща голяма консумация на енергия.

Нуждата на обществото за енергийно ефективни характеристики на техните домакинства е все още ниска в Централна и Източна Европа съответно и липсата на информация за възможностите на икономия от намалена консумация на енергия в дългосрочна перспектива. Следователно има липса на опит и квалификация в осъществяването на мерки за енергийна ефективност от архитектите, инженерите и работниците, откакто тези сгради не са все още стандартно производство. Друг сериозен проблем е липсата на предпазни мерки, като основният фокус на икономията на енергия обикновено се основава на мерки за модернизацията на съществуващия сграден фонд, а съществуващите стандарти и изисквания, не стимулират енергоспестяващи мерки за новите сгради.

Пренасяне на опита
Ние ще подберем и илюстрираме най-добрите практики за повишаване на енергийната ефективност в сградите на базата на опита от Германския партньор, където има дългогодишен опит в изпитанията и строителството.

Оптимизиране на процеса на градско планиране
Ние се стреми да се съсредоточи върху енергийното планиране, което може да допринесе за много по-голям потенциал за икономия на енергия от този на техническите решения за топлинна изолация и материали, например ефективното използване на потенциала за възобновяема енергия, компактност на сградите, минимални засенчени площи, но също и ефективното захранване с топлинна енергия за нови  жилища. Транспорта и комуналните услуги ще бъдат взети под внимание, както и фактори консумиращи енергия.

Насочване на строителния процес към заинтересованите страни
Ние ще разработим модули за обучение на заинтересованите страни, като архитекти, инженери или занаятчии, които са отговорни за прилагането на конкретни мерки по време на строителството на нови къщи. 

Информиране на широката общественост 
Ние ще се обърнем към широката общественост, с лесно разбираеми решения на практически мерки за икономия на енергия в дома, подчертавайки, че дори и малки промени водят до големи икономии на енергия. И тук са най-лесните такива: 


• Изключвайте осветлението, когато не се в употребява 
• Изключването на домакинските уреди, като микровълнови печки, телевизори, видео, музикални системи и компютри, когато не се използват 
• При закупуване на уреди гледайте рейтинга в таблицата за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Ние ще накараме хората да разберат, че най-големите дългосрочни икономии, идват от промяната на техните собствени енергийни навици и живот с по-енергийно ефективни в дома. Освен това, ние ще подготвим набор от материали и инструменти за илюстрация предназначени за широката общественост с цел засилване на техните нужди от енергийно ефективни жилища. 

Очаквания 

  • Дългогодишния опит на старите страни членки на ЕС пренесен към целевите страни и адаптираните концепции на най-добрите практики и технологично доброто решение за развитие към местните условия; 
  • Увеличаване на капацитета и компетентността на партньори и заинтересовани страни по отношение на информацията, стратегическо планиране и прилагане на мерки за икономия на енергия в общински жилища;
  • Засилване на чувствителността на обществеността за потенциала от икономия на енергия в нови жилища; 

Опитът и резултатите от проекта разпространени в цяла Европа.